Thứ Hai, 10/08/2020

Buổi sáng

- CBGVNV thực hiện các nội dung theo các hướng dẫn của các cấp về phòng chống Covid-19.

- Cô Hồng hỗ trợ đo thân nhiệt cho HS thi TNPTTH tại Hội đồng thi Đặng Huy Trứ.

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan, Bảo vệ

- Thực hiện công tác tuyển sinh: Rà soát các trường hợp 6 tuổi thuộc địa bàn 6 thôn chưa đến nộp hồ sơ:

+ Cô Hoa, Cô Mộng, Cô Hồng: Giáp Đông, Giáp Trung, Giáp Kiền

+ Cô Hiền: Giáp Tây.

+ Cô Thư, Th Thuận: Triều Sơn Trung, Giáp Thượng

+ Cô Hương: Tổng hợp số liệu, báo cáo và hoàn thiện biên bản tuyển sinh đến ngày 12/8/2020

Buổi chiều

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan 

Thứ Ba, 11/08/2020

Buổi sáng

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Buổi chiều

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Tư, 12/08/2020

Buổi sáng

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Gửi hồ sơ tuyển sinh (email)

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Buổi chiều

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Năm, 13/08/2020

Buổi sáng

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Buổi chiều

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Sáu, 14/08/2020

Buổi sáng

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh (văn bản giấy)

Buổi chiều

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Anh duyệt tuyển sinh lớp 1, năm học 2010 - 2021 tại PGD