Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm