Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

 » Khối 3 » Mỹ thuật

Mỹ thuật