Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Sáng kiến kinh nghiệm- Đổi mới

Sáng kiến kinh nghiệm- Đổi mới

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Một số biện pháp giúp học sinh yêu thích môn thể dục

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hương Toàn, ngày 09 tháng 4 năm 2015 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề nghị công nhận danh...

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN HỌC SINH GIỎI

       UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM  PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                                                                                                           SÁNG KIẾN  CẢI TIẾN KỸ THUẬT        Đề nghị công nhận danh hiệu...