Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:37 22/10/2019  

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 2019 -2020


KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC 2019 -2020

   PHÒNG GD & ĐT  HƯƠNG TRÀ       CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

               

     Số: 130/KH-HT2                            Hương Toàn, ngày 07 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

 NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Các văn bn pháp lý

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

Căn cứ vào Thông tư Số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành trong lính vực Giáo dục;

Căn cứ công văn số 2077/HD-SGDĐT ngày 13/9/2019 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế V/v Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;

Căn cứ Hướng dẫn Số 596/PGDĐT-GDTH  ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào kế hoạch năm học Số 105/KH-HT2 ngày 25 tháng 9 năm 2019 của trường Tiểu học Số 2 Hương Toàn, trường Tiểu học Số 2 Hương Toàn xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 như sau:

II. Mục đích, yêu cầu

1. Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của Hiệu trưởng nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp Hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra góp phần hoàn thiện, củng cố, phát triển nhà trường.

2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với GV, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để thủ trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng tự kiểm tra và điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.

3. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.

4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, toàn thể trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân và tổ chức của mình.

5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế

III. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra tất cả các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường đều được kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả. Trong đó tập trung kiểm tra một số nội dung chủ yếu sau:

1. Kiểm tra hot đng sư phạm ca giáo viên:

a. Chỉ tiêu: 07 GV/24 GV, tỉ lệ: 30%, bao gồm:

- Cô Cao Thị Quỳnh Hoa - GVCN lớp 5/3

- Cô Lê Thị Ái Mỹ -  GVCN lớp 4/1

- Cô Lê Thị Tuyền -  GVCN lớp 5/1

- Cô Nguyễn Thị Anh Thư - GVCN lớp 2/3

- Cô Hà Thị Ngọc Ánh GVCN lớp 2/2

- Cô Lê Đoàn Thu Phương - GV Mỹ thuật

- Thầy Đỗ Đình Quốc Phong - GV Thể dục

b. Biện pháp:

- Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo gồm:

+ Việc thực hiện Quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỷ luật lao động...)

+ Kiểm tra giờ trên lớp: Dự giờ 2 tiết và một tiết sinh hoạt chủ nhiệm (đối với giáo viên có làm công tác chủ nhiệm lớp). Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo qui định của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

* Lưu ý: Khi tiến hành dự giờ GV thì chỉ có lãnh đạo nhà trường và GV có cùng chuyên môn mới nhận xét, đánh giá, xếp loại tiết dạy; những GV không cùng chuyên môn không được đánh giá, xếp loại tiết dạy của GV.

2. Kiểm tra h sơ, sổ sách, giáo viên, nhân viên

a. Chỉ tiêu: 32/32 GVNV, tỉ lệ: 100%, mỗi cá nhân CBGVNV được kiểm tra ít nhất 01 lần/năm.

b. Biện pháp:

+ Các loại h sơ của giáo viên được kim tra:

- Kế hoạch công tác cá nhân (bao gồm kế hoạch năm học, Kế hoạch tháng, tuần, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, các loại kế hoạch thể hiện những công việc cần làm, các giải pháp, kết quả đạt được, ...). Kế hoạch cá nhân là một hồ sơ minh chứng cần được kiểm tra.

- Giáo án, lịch báo giảng.

- Sổ ghi chép chuyên môn, dự giờ

- Sổ chủ nhiệm (nếu là giáo viên chủ nhiệm), (Hồ sơ trẻ khuyết tật)

+ Các loại h sơ của nhân viên được kim tra:

- Kế hoạch công tác cá nhân (bao gồm kế hoạch năm học, học kỳ và hàng tháng thể hiện những công việc cần làm, các giải pháp, kết quả đạt được, ...)

- Sổ hội họp.

- Các hồ sơ sổ sách thuộc nghiệp vụ chuyên môn của từng bộ phận.

+ Thời gian, s ln kim tra:

Đối vi giáo viên:

- Tổ chuyên môn tối thiểu 02 lần/giáo viên/tháng và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tối thiểu 01 lần/giáo viên/năm học và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

Đối vi nhân viên:

- Tổ trưởng kiểm tra 01 lần/tháng và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

- Hiệu trưởng kiểm tra 02 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với Tổ trưởng chuyên môn

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng kiểm tra 02 lần/năm và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

3. Kiểm tra các chuyên đ

a) Tổ chức kiểm tra công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường

b) Kiểm tra thực hiện công khai theo Quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

c) Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy (việc cập nhất các thông tin trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, việc giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên…)

d) Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung, chương trình.

e) Kiểm tra hồ sơ xét HTCTTH đối với HS lớp 5.

4. Kiểm tra các Tổ trong nhà trường

- Kiểm tra việc quản lý, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của Tổ chuyên môn

- Kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch của các tổ

5. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo đề chung của các Tổ để đánh gái chất lượng của HS.

IV. Đánh giá, xếp loại

Xếp loại CBGVNV sau khi được kiểm tra theo 04 mức: Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học (có danh sách kèm theo)

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Ban kiểm tra nội bộ tham mưu, cùng Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học, gửi kế hoạch về phòng giáo dục và đào tạo theo kế hoạch.

- Công khai kế hoạch đã được duyệt cho toàn thể hội đồng trường.

- Cụ thể hoá kế hoạch, tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện kế hoạch cho Ban kiểm tra nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho từng thành viên Ban kiểm tra nội bộ.

3. Các thành viên ban kiểm tra nội bộ tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp quy, các quy định, hướng dẫn của các cấp để có căn cứ đối chiếu khi kiểm tra.

4. Tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Ban kiểm tra nội bộ cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cụ thể cho từng tháng (theo thời gian), theo từng đợt (theo quy mô, nội dung). Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.

5. Hàng tháng, đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế. Cuối học kì và cuối năm học báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trước hội đồng trường và gửi báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo theo quy định.

6. Xử lý kết quả, thống kê, báo cáo kịp thời công tác kiểm tra nội bộ. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của nhà trường.

7. Quy định về thời gian thông tin báo cáo:

- Các tổ chuyên môn nộp kế hoạch và kết quả kiểm tra (hồ sơ kiểm tra) về trường vào thứ tư của tuần cuối trong tháng.

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ vào cuối năm học trước ngày 25 tháng 5 năm 2019.

V. Lịch trình công tác kiểm tra trong năm học (Có DS và nội dung kiểm tra đính kèm)

Trên đây là những hình thức kiểm tra theo kế hoạch, được báo trước trong kế hoạch hàng tháng của nhà trường năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Ban kiểm tra nội bộ trường học sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất hoặc không báo trước một số nội dung phát sinh tùy theo tình hình thực tế của đơn vị.

                                                                                                                                                                      Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                  

-          Chuyên môn trường;

-          Các Tổ Chuyên môn, Tổ Văn phòng;

-          Wesbite trường

-          Lưu: VT./.                                                                          

 

                                                                                                                                           Trần Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC KIỂM TRA NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Thời gian

Người được kiểm tra

Chức vụ/Nhiệm vụ được giao

Nội dung kiểm tra

Người phụ trách

Tháng 10/2019

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Kế toán

Các khoản thu chi ngoài ngân sách, xây dựng kế hoạch năm học của Tổ văn phòng

- Ban TTND

- Hiệu trưởng

Hồ Văn Doan               

TV-TB

Công tác thư viện

- Ban TTND

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hiền

TT, GV

Xây dựng Kế hoạch năm học tổ chuyên môn

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Anh Thư

TT, GV

Xây dựng Kế hoạch năm học tổ chuyên môn

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

Đỗ Đình Quốc Phong

TT, GV

Xây dựng Kế hoạch năm học tổ chuyên môn

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

Lê Thị Kim Thanh

TT, GV

Xây dựng Kế hoạch năm học tổ chuyên môn

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

Tháng 11/2019

Cao Thị Quỳnh Hoa

GVCN lớp 5/3

Kiểm tra toàn diện

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

Lê Thị Tuyền

GVCN lớp 5/1

Kiểm tra toàn diện

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

Hà Thị Ngọc Ánh

GVCN lớp 2/2

Kiểm tra toàn diện

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

Tháng 12/2019

Lê Thị Ái Mỹ

TP,GVCN lớp 4/1

Kiểm tra toàn diện

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

Lê Đoàn Thu Phương

Gv dạy Mỹ thuật

Kiểm tra toàn diện

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

Tháng 01/2020

Hà Thị Sông Hương

Phó Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác chuyên môn

- Ban KTNB (HT, Ban TTND)

Đặng Duy Thuận

GV TPT

Kiểm tra công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và HĐNGLL

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

GVCN, GV bộ môn

GV

Kiểm tra hồ sơ cuối HK1

 

 

GV,NV

GV,NV

Kiểm tra hồ sơ cuối HK1

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  Văn phòng

Tháng 02/2020

Nguyễn Thị Anh Thư

GVCN lớp 2/3

Kiểm tra toàn diện

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  trưởng

GV lớp 5, Văn phòng

GV lớp 5, NV

Kiểm tra hồ sơ lớp 5

- Ban KTNB

Tháng 3/2020

Nhân viên

NV

Kiểm tra hồ sơ

- Ban KTNB (HT, PHT, TT)

Đỗ Đình Quốc Phong

GV dạy Thể dục

Kiểm tra toàn diện

- Hiệu trưởng, Tổ trưởng VP

CSTĐCS

QL, GV

Kiểm tra hoạt động viết SKKN n.học 2019 - 2020

- Ban KTNB

Tháng 4/2020

GV lớp 5, NV văn phòng

GV,NV

Kiểm tra hồ sơ lớp 5 (lần 2)

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ  Văn phòng

GVCN

GV

Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng

- Tổ trưởng

Trần Ngọc Anh

H.trưởng

Kiểm tra việc thực hiện công khai

- Ban KTNB, TTND

 

 

Số lượt xem : 89

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác