Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:18 04/11/2019  

Kế hoạch thi GVG 2019-2020


Kế hoạch thi GVG 2019-2020

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/KH-HT2

Hương Toàn, ngày 28 tháng 10 năm 2019

                                                                                         

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2019 - 2020

          

            Căn cứ vào Thông tư  số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD& ĐT về việc ban hành điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Căn cứ vào kế hoạch Số 105 ngày 25 tháng 9 năm 2019 của trường Tiểu học Số 2 Hương Toàn;

          Căn cứ theo tình hình thực tế của đơn vị Trường tiểu học số 2 Hương Toàn.

          Trường tiểu học số 2 Hương Toàn xây dựng kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020 như sau:

I . Mục đích:

- Qua công tác giảng dạy, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giáo viên (GV), giúp GV biết chọn lựa những phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong mỗi bài dạy.

- Đưa hoạt động thi đua “Dạy tốt - Học tốt” ngày càng có chất lượng và đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh. Nhân rộng sáng kiến, kinh nghệm giảng dạy trong tổ khối, toàn trường. Nâng cao ý thức tự học tập , nâng cao tay nghề của GV. Đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần nói “không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Qua hội thi tuyển chọn, công nhận và tôn vinh  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của nhà trường thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông của BGD&ĐT qui định .

 Góp phần đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các tổ CM trong trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển phong trào thi đua “2 Tốt” sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của toàn ngành;

Chào mừng  kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong thời gian tới của nhà trường .

II. Yêu cầu

-  Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục tiểu học;

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

- GV dạy phải có giáo án đảm bảo đúng quy định. Ở các tiết dạy phải thể hiện được sự đổi mới PPDH qua cách thiết kế  nội dung các bài học ở từng môn học thành từng hoạt động cụ thể trong từng giáo án, và biết sắp xếp, tổ chức hợp lý các hoạt động đó thật sinh động trong các giờ lên lớp, để việc học của học sinh nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng đúng thực chất và hiệu quả hơn.

- Yêu cầu đánh giá phải sát với tiết dạy, nhằm giúp giáo viên ghi nhận được những mặt mạnh để phát huy, thấy được những hạn chế thiếu sót để bổ sung, khắc phục, rèn luyện.

- Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy.

III. Cách tiến hành

- Thời gian tổ chức hội thi:

- Được tổ chức bắt đầu từ ngày 01 - 11 - 2019 và kết thúc vào ngày 18 - 11 – 2019, trong đó;

+ Ngày 01/11/2019; GV tham gia làm bài kiểm tra năng lực

+ Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 18/11/2019: GV tham gia thực hành dạy trên lớp 02 tiết theo quy định

- Hình thức tổ chức:

-  Nhà trường cùng dự giờ với tổ CM các tiết dạy của tất cả các GV dự thi

- Sau khi kết thúc dự giờ BGK Hội thi tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm ưu, khuyết điểm và có báo cáo đầy đủ các loại hồ sơ hội thi đã qui định bằng văn bản.

- Đối tượng dự thi: Tất cả các GV đã đăng ký dự thi đầu năm học và được nhà trường chọn phân công giảng dạy. Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng. (phải đạt từ 2 năm LĐTT liên tục trở lên tới trước thời điểm hội thi)

- Nội dung thi

a) Có sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài đổi mới đã được Trường hoặc Phòng giáo dục đánh giá xếp loại.

b) Phần thi lý thuyết: Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp tiểu học và  những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành

c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết  Toán hoặc T.Việt và 1 tiết của các môn còn lại: Đ.Đức; TNXH, K.học, Sử, Địa, Kỹ thuật, Thủ công.

1 tiết tự chọn (Lớp đang dạy); 1 tiết dạy khác khối lớp.

Đối với GV bộ môn: Dạy 1 tiết lớp 1-2-3; 1 tiết lớp 4-5  

Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

- Một tiết dạy thời gian từ 35 - 40 phút.

IV/ Tổ chức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Ban giám khảo hội thi:

Hiệu trưởng của đơn vị tổ chức hội thi ra quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban giám khảo hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do nhà trường tổ chức. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ, thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên ít nhất 1 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.

* Thành phần:

- Bà Trần Ngọc Anh  -  Hiệu trưởng, đảm trách chung.

- Bà Hà Thị Sông Hương – Phó Hiệu trưởng -  Phụ trách CM

-  Bà Nguyễn Thị Hiền  - Tổ trưởng chuyên môn - Thành viên

-  Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Tổ trưởng CM - Thành viên

- Bà Lê Thị Kim Thanh - Tổ trưởng CM - Thành viên

- Thư ký :  Bà  Lê Thị Ái Mỹ       

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Ban giám khảo Hội thi

a) Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ hội thi theo thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ GD& ĐT về việc ban hành điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên .

b) Xây dựng nội dung, kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội thi và gửi thông báo đến các giáo viên trong trường đã đăng ký tham gia hội thi;

c) Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;

d) Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịch thi;

đ) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

3. Hồ sơ của GV tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trưởng

- 01 bài kiểm tra năng lực của GV;

- 01 đề tài đổi mới hoặc SKKN đã được nhà trường hoặc phòng giáo dục đánh giá nhận xét và xếp loại;

- 02 kế hoạch bài học của 02 tiết dạy trên lớp theo yêu cầu.

Các loại hồ sơ nộp về bộ phận chuyên môn trước thời gian diễn ra Hội thi

V/ . ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG THI

1. Đánh giá nội dung thi

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm 10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;

Đối với các sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được cơ quan quản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽ sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.

b) Bài thi lý thuyết được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

c) Hai tiết dạy thực hành được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;

b) Bài thi lý thuyết đạt từ 7 điểm trở lên;

c) Hai tiết dạy thực hành: 1 tiết đạt loại khá , 1 tiết đạt loại giỏi.

          Trên đây là kế hoạch  tổ chức hội thi giáo viên  giỏi của Trường tiểu học số 2 Hương Toàn năm học 2019 - 2020.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

 

 

 

Trần Ngọc Anh

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                     

Số lượt xem : 114

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác